Administrative Contact
gpmkc.moga@gmail.com
+91-81465-67002
+91-94176-31557

Contact Us

BHAI SEWA SINGH JI TARMALA
FOUNDER
GURDWARA PRABH MILNE KA CHAO
BRAHM GYAN UNIVERSITY
BHAI DALBIR SINGH JI
MOGA PUNJAB, (INDIA)
+91-81465-67002
+91-94176-31557
BIBI SUKHWINDER KAUR JI
EDMINTON, (CANADA)
+1-780-760-9339
BHAI KAMALJIT SINGH JI
NEW YORK, (USA)
+1-917-403-4040
BHAI GURDEEP SINGH JI
NEW YORK, (USA)
+1-516-707-2115